Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1  FotoLabKiekie: Foto Lab Kiekie V.O.F., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 33234166.

1.2  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met FotoLabKiekie heeft gesloten of aan wie FotoLabKiekie een offerte heef uitgebracht.

1.3  Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.4  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en FotoLabKiekie.

1.5  Opdracht: de opdracht tot het maken van foto- of filmopnamen van voor Opdrachtgever relevante of door Opdrachtgever aan te wijzen onderwerpen, gebeurtenissen en situaties, dan wel de opdracht tot het tot stand brengen van werken van stoffelijke aard conform de wensen van Opdrachtgever, zoals het produceren van prints, afdrukken en andere fotoproducten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van FotoLabKiekie zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2  Indien Opdrachtgever in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor FotoLabKiekie slechts bindend indien en voor zover deze door FotoLabKiekie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Dienstverlening

3.1  FotoLabKiekie zal een offerte opstellen waarin zij aangeef wat zij onder de Opdracht verstaat en welk bedrag Opdrachtgever bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven

omschrijving van de Opdracht is bindend.

3.2  Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de verzending daarvan door FotoLabKiekie, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3.3  Indien blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heef FotoLabKiekie het recht hierop de prijzen aan te passen.

3.4  Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

Artikel 4. Prijzen

4.1  Alle prijzen in offertes, op de website van FotoLabKiekie en in andere materialen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2  Alle prijzen in offertes, op de website van FotoLabKiekie en in andere materialen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3  FotoLabKiekie is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Gewijzigde tarieven gelden niet voor reeds tot stand gekomen Overeenkomsten of reeds uitgebrachte offertes waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1  FotoLabKiekie zal pas overgaan tot het opleveren van het resultaat van de Opdracht, op het moment dat Opdrachtgever het daarvoor verschuldigde bedrag aan FotoLabKiekie heef voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte.

5.2  Indien betaling na uitvoering en oplevering van de Opdracht is overeengekomen, zal FotoLabKiekie Opdrachtgever een factuur toesturen voor het verschuldigde bedrag.

5.3 De betalingstermijn van deze factuur is steeds 14 dagen na de dagtekening van de factuur, tenzij anders is aangegeven op de factuur of anders is overeengekomen in de offerte.

5.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is bovendien vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente verschuldigd, tevens zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is.

5.5 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.7 In bovenstaande gevallen heef FotoLabKiekie voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 6. Uitvoering opdracht

6.1 Na aanvaarding zal FotoLabKiekie zo spoedig mogelijk de Opdracht uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met de redelijke wensen van Opdrachtgever.

6.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert FotoLabKiekie dat de Opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

6.3 FotoLabKiekie heef het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, doch uitsluitend voor zover dit tussen partijen is overeengekomen. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van FotoLabKiekie, tenzij anders overeengekomen. Indien de inzet van derden noodzakelijk is wegens een wezenlijke verandering van de inhoud van de Overeenkomst of wegens onvoorziene omstandigheden, zullen FotoLabKiekie en Opdrachtgever nadere afspraken maken over de meerkosten.

6.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en nalaten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draag Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FotoLabKiekie aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan FotoLabKiekie ter beschikking worden gesteld.

6.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat FotoLabKiekie toegang krijgt tot de locates en gebouwen die relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever kan aan de verlening van de toegang voorwaarden verbinden.

6.6 FotoLabKiekie heef het recht de resultaten van een Opdracht onder zich te houden en het uitvoeren van Opdrachten geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens FotoLabKiekie niet nakomt.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Opdrachtgever heef niet de mogelijkheid de Opdracht op te zeggen, behoudens gewichtige redenen.

7.2 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft FotoLabKiekie het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van FotoLabKiekie op vergoeding van gemaakte kosten, geleden schade, gederfde winst en interest.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1 Alle wijzigingen in de Opdracht, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheid dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2 Indien FotoLabKiekie, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Opdracht onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is FotoLabKiekie gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heef hij recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Opdracht te annuleren.

8.3 Indien Opdrachtgever een tariefwijziging niet wenst te accepteren, heef Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na kennisgeving van de tariefswijziging de Opdracht in te trekken.

Artikel 9. Levertermijnen

9.1 Door FotoLabKiekie opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk aangegeven het een uiterste termijn dat betref, steeds een indicatieve strekking. FotoLabKiekie is echter, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

9.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak dan ook ontstaan geef geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10. Reclame

10.0 Reclames moeten schriftelijk geschieden en binnen 30 dagen na ontvangst van de zaken in ons bezit zijn. Reclames op andere wijze of aan tussen personen e.d. of later door ons ontvangen, zijn van generlei waarde en kunnen door ons niet meer in behandeling worden genomen.

10.1 Bij niet-nakoming van verplichtingen van FotoLabKiekie dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen nadat hij de niet-nakoming heef ontdekt of had behoren te ontdekken, dit schriftelijk bij FotoLabKiekie melden. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van FotoLabKiekie.

10.2 Indien FotoLabKiekie de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten hersteld, vervangen of vergoed.

10.3 De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs voor de Opdracht.

10.4 Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van kader van de Opdracht ontwikkelde of gemaakte beeld- en geluidsopnamen, zoals foto’s, video’s, collages, alsmede bewerkingen daarvan (hierna aangeduid als het Materiaal), berusten uitsluitend bij FotoLabKiekie.

11.2 Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden met betrekking tot het Materiaal die voortvloeien uit de strekking van de Opdracht of die schrifelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever het Materiaal niet verveelvoudigen of openbaar maken.

11.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit het Materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van het Materiaal.

11.4 Het is FotoLabKiekie toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het Materiaal. Indien FotoLabKiekie door middel van technische bescherming het Materiaal heef beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

11.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijke en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan FotoLabKiekie, onverminderd het recht van FotoLabKiekie om volledige schadevergoeding te vorderen of andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart FotoLabKiekie voor alle aanspraken van derden op grond van inbreuk op de intellectuele rechten van deze derden.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangen de partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

12.2 Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

12.3 FotoLabKiekie gebruikt aangeleverde bestanden enkel en alleen voor opdrachten die zijn neergelegd door opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 FotoLabKiekie aanvaardt de wettelijke verplichting tot schadevergoeding slechts voor zover uit dit artikel blijkt.

13.2 FotoLabKiekie is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor directe schade tot maximaal de bedongen prijs voor die Overeenkomst, met een maximum van 5.000 euro.

13.3 Iedere aansprakelijkheid van FotoLabKiekie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. FotoLabKiekie is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door FotoLabKiekie gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

13.4 De in dit artikel genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FotoLabKiekie.

13.5 De aansprakelijkheid van FotoLabKiekie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien en voor zover Opdrachtgever FotoLabKiekie onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en FotoLabKiekie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijf schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten van de tekortkoming, zodat FotoLabKiekie in staat is daarop adequaat te reageren.

13.6 In geval van een onrechtmatige daad door FotoLabKiekie of een werknemer of ondergeschikte waarvoor zij aansprakelijk gehouden wordt, is FotoLabKiekie slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste slechts voor zover deze is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor andere schade op grond van art. 6:170 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.7 Opdrachtgever vrijwaart FotoLabKiekie voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door FotoLabKiekie geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

13.8 Elke aansprakelijkheid als gevolg van verlies, vernietiging of beschadiging van de filmmaterialen is te allen tijde beperkt tot het vervangen van een gelijke hoeveelheid onbelichte films. Elke eventuele aansprakelijk voor welke (verdere) schadevergoeding uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid voor verlies, vernietiging of beschadiging van digitale beelddragers is uitgesloten.

Artkel 14. Storingen en overmacht

14.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremmingen in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval FotoLabKiekie door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering van de opdracht in staat wordt gesteld waardoor de uitvoering redelijkerwijs niet van FotoLabKiekie kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort.

14.2 In het geval een overmachtssituatie langer dan negentg dagen heef geduurd, hebben partijen elk het recht de Overeenkomst te beëindigen.

14.3 Opschorting of beëindiging krachtens dit artikel geschiedt zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin FotoLabKiekie gevestigd is.

15.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partjen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4 Informatie en mededelingen op de website van FotoLabKiekie zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistente tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

15.5 Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15.6 De door FotoLabKiekie ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

15.7 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

15.8 Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.